РЕЗУЛТАТИ

Основните резултати от проекта имат практическо приложение или могат да решат социални проблеми, свързани с контрола на облъчването на населението в сгради с обществен достъп и работните места в тях, могат да бъдат обобщени както следва:

Проектът допринася за придобиването на нови знания за вариацията на обемната активност на радон в сгради с обществен достъп, за зависимостта от сезонните вариации, геоложката структура и други фактори на национално ниво.

Моделите за оценка на риска от радон допринасят за по-бърза идентификация на съществуващи сгради с висока обемна активност на радон, което от своя страна подобрява контрола и намалява облъчването на населението.

Групирането (създаването на клъстери) на сградите според факторите, като пространствено географско разпределение, характеристики на сградата и навици и други, оказващи влияние върху обемната активност на радон ще даде възможност за превенция на новите сгради още при тяхното проектиране и строителство.

Проектът допринася за подобряване качеството на въздуха в сградите, като специално внимание е отделено на детските градини и училищата, където децата прекарват най-много време, както и за превенция на здравето на цялото население.

Този проект обхваща приоритетните области на Стратегията за развитие на науката в България до 2030 г. в областта на здравеопазването и качеството на живот с разглеждане на обемната активност на радон в сгради с обществен достъп. Фокусът на проекта е в съответствие с целите на Националната изследователска стратегия и националните приоритети в областта на научните изследвания и ще повиши позицията на страната в областта на оценката на здравния риск, както и общественото доверие в науката и ще допринесе за създаване на условия за запазване и привличане на млади и водещи учени в България

Balkan Ecology 2020

MEASUREMENT OF GAMMA DOSE RATE IN HOSPITALS FOR REHABILITATION IN BULGARIA

Комуникация на риска при облъчване от радон