ПРОЕКТ

Приблизително половината от облъчването на човек от естествени източници се дължи на радон, поради което нараства вниманието към радона и свързания с него здравен риск. Този интерес особено се повиши след препоръките на международните организации (ICRP 103, 2007; МААЕ 126, 2014 г., Директива 13/59/Евратом), относно включване вмерките на радиационната защита и измерване на обемната активността на радон в работни места и сгради с обществен достъп.

В цял свят непрекъснато се провеждат измервания на обемната активност на радон в жилища. Измерванията на радон в България започнали през миналия век и има проведени много регионални проучвания, но систематичното измерване на жилищата започна едва през 2015 г. Повечето от страните по света са завършили своето подробно геоложко проучване преди много години, докато България е в началото. Новата стратегия за намаляване на риска от радон, приета през 2018 г., включва сгради с обществен достъп, но измерванията в жилищата са приоритетни, за да бъде изготвена карта на приоритизирани области за България, с цел прилагане на превенцията на сградите.

Концентрацията на радон се влияе не само от сезонните промени, но и от начина на строителство на сградите, от условията на вентилация, геоложкия състав и други фактори. От друга страна всички сгради не могат да бъдат измерени, въпреки това сградите с публичен достъп следва да бъдат контролирани, особено детските градини и училищата, в които пребивават децата.