МЕТОДИ

Методология на изследването за целите на проекта е наблюдателен метод, който включва комбинация от различни изследователски методи, които биха могли да бъдат поставени в следните групи: проучване на наличните данни; провеждане на изследвания и анализ на данните. Изследването на обектите обхваща подробно измерване на обемната активност на радон в помещенията на различни групи сгради с обществен достъп. Два метода на измерване на радон (пасивен и активен) ще бъдатизползвани за изследване на обемната активност в помещенията.Резултатите ще бъдат анализирани, като ще бъдат приложени статистически методи и модели за тяхната оценка с цел изготвяне алгоритъм за оценка на риска от радон.