ЦЕЛИ

Придобиване на нови знания за основните принципи на пространствената вариация на обемната активност на радон на територията на България в сгради с обществен достъп с цел създаване на модели за оценка на здравния риск и контрол на постъпването на радон в сградата, както и подобряване на качеството на въздуха и намаляване на въздействието на радон върху общественото здраве.

Подобряване на инфраструктурата на Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) към Министерство на здравеопазването, с цел разширяване на капацитета не само за провеждане на висококачествени изследвания, но и за осигуряване на радиационна защита на обществото и контрол на облъчването от радон в сгради с обществен достъп.

Повишаване авторитета на България в международната научна общност чрез реални научни публикации в областта на изследванията на обемната активност на радон в сгради, както и разширяване на международното научно сътрудничество в областта.